1. Zpracovaná data

1.1. Pomocí Stránek neshromažďujeme vaše osobní údaje.

1.2. Veškeré údaje shromážděné na Stránkách jsou poskytovány a přijímány v anonymizované podobě (dále jen „Anonymní údaje“).

1.3. Anonymní údaje zahrnují následující informace, které vás neidentifikují:

1.3.1. Informace, které o sobě poskytujete sami pomocí online formulářů a programových modulů Stránek, včetně jména nebo telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy.

1.3.2. Data, která jsou přenášena v anonymizované podobě v automatickém režimu v závislosti na nastavení softwaru, který používáte.

1.4. Správa má právo stanovit požadavky na složení Anonymizovaných uživatelských údajů, které jsou shromažďovány pomocí Stránek.

1.5. Pokud nejsou některé informace označeny jako povinné, jejich poskytnutí nebo zpřístupnění provádí Uživatel dle vlastního uvážení a z vlastní iniciativy.

1.6. Administrace neověřuje správnost poskytnutých údajů a zda má Uživatel potřebný souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito Zásadami v domnění, že Uživatel jedná v dobré víře, obezřetně a vynakládá veškeré úsilí, aby tyto informace byly aktuální a získat všechny potřebné souhlasy k jeho použití .

1.7. Berete na vědomí a přijímáte možnost použití softwaru třetích stran na Stránkách, v důsledku čehož mohou tyto strany přijímat a přenášet data uvedená v odstavci 1.3 v anonymizované podobě.Příklad! Uvedený software třetích stran zahrnuje systémy pro shromažďování statistik návštěv Google Analytics a Yandex.Metrika.

1.8. Složení a podmínky pro shromažďování anonymizovaných dat pomocí softwaru třetích stran určují přímo jejich držitelé autorských práv a mohou zahrnovat:

  • údaje o prohlížeči (typ, verze, cookie);
  • údaje o zařízení a jeho umístění;
  • data operačního systému (typ, verze, rozlišení obrazovky);
  • data požadavku (čas, zdroj doporučení, IP adresa).

1.9. Správa nenese odpovědnost za postup při používání Anonymizovaných uživatelských dat třetími stranami.

2. Účely zpracování dat

2.1. Správa používá údaje pro následující účely:

2.1.1. Zpracování příchozích požadavků a komunikace s Uživatelem;

2.1.2. Informační služby, včetně distribuce reklamních a informačních materiálů;

2.1.3. Provádění marketingových, statistických a jiných výzkumů;

2.1.4. Zacílení reklamních materiálů na Stránce.

3. Požadavky na ochranu údajů

3.1. Administrace uchovává data a zajišťuje jejich ochranu před neoprávněným přístupem a distribucí v souladu s interními pravidly a předpisy.

3.2. Důvěrnost je zachována s ohledem na přijatá data, s výjimkou případů, kdy je uživatel zveřejní, a také v případě, kdy technologie a software třetích stran používané na Stránce nebo nastavení softwaru používaného Uživatelem umožňují otevřenou výměnu s těmito osobami a / nebo jinými účastníky a uživateli internetu .

3.3. Za účelem zlepšení kvality práce má Správa právo uchovávat protokolové soubory o činnostech provedených Uživatelem v rámci používání Stránky po dobu 1 (Jedního) roku.

4. Přenos dat

4.1. Správa má právo předat údaje třetím stranám v následujících případech:

  • Uživatel vyjádřil svůj souhlas s takovým jednáním, včetně případů, kdy Uživatel používá nastavení používaného software, které neomezuje poskytování některých informací;
  • Převod je nezbytný v rámci užívání funkčnosti Stránek Uživatelem;
  • Předání je vyžadováno v souladu s účely zpracování údajů;
  • V souvislosti s převodem Stránek do vlastnictví, užívání nebo vlastnictví takové třetí strany;
  • Na žádost soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu v rámci zákonem stanoveného postupu;
  • K ochraně práv a oprávněných zájmů Administrace v souvislosti s porušováním ze strany Uživatele.

5. Změny Zásad ochrany osobních údajů

5.1. Tyto Zásady může Správa jednostranně změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění Uživatele. Nová verze Zásad vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění na Stránkách, pokud nová verze Zásad nestanoví jinak.

5.2. Aktuální verze Zásad je umístěna na Webové stránce na internetu na adrese http://bestwork4you.cz/privacy-policy/